logo UE 86
Lip 24

Dot. zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce - Zamość"

1. Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w obrębie kościoła w ciągach pieszych i jezdnych związanych m.in. : z ustawieniem rusztowań w obrębie budynku, robotami izolacyjnymi oraz koniecznością budowy i pracy dźwigu stacjonarnego, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas prowadzenia prac teren wokół budynku kościoła.

Odpowiedź:
Zamawiający przekaże teren pod plac budowy - skwer od strony zachodniej kościoła.

2. Czy w swojej ofercie wykonawca powinien ująć w swojej ofercie dodatkowe koszty zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:
Zgodnie z §1 pkt 9. projektu umowy: Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją umowy tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszelkich warunków lokalnych rozpoznanych we własnym zakresie, a niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.

3. Prowadzenie prac ziemnych i izolacyjnych w strefie przyziemia wiąże się z koniecznością rozbiórki nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych wokół kościoła, prosimy o udzielenie informacji w jakim zakresie i do jakiego stopnia należy odtworzyć nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych. Czy możliwe jest ponowne wykorzystanie rozbieranych materiałów?

Odpowiedź:
Zgodnie z §1 pkt 8.2. projektu umowy: „Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych.”

4. Ciągi piesze i jezdne wokół kościoła wykonane są z niejednolitych materiałów tj.: klinkier drogowy, płyty chodnikowe betonowe, krawężniki betonowe. Prosimy o wskazanie z jakich materiałów należy wykonać/odtworzyć uprzednio rozbierane nawierzchnie.

Odpowiedź:
Zgodnie z §1 pkt 8.2. projektu umowy: „Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych.”

5. Czy oferta powinna zawierać dodatkowy koszt wykonania nowych nawierzchni czy odtworzenia istniejących nawierzchni do stanu istniejącego?

Odpowiedź:
Zgodnie z §1 pkt 8.2. projektu umowy: „Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych.”

6. Wg specyfikacji, zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż organów o wymiarach 8 x 9 m, gł 1,8 m, 25 głosów. Naszym zdaniem jest to za mało informacji do przygotowania prawidłowej oferty. Prosimy o wskazanie modelu referencyjnego organów oraz uszczegółowienie projektu o rysunki i specyfikację instrumentu.

Odpowiedź:
Obecny projekt nie obejmuje szczegółowych rozwiązań w zakresie organów. Podane wymiary określają przybliżone maksymalne gabaryty instrumentu oraz minimalną ilość głosów. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca powinien zapewnić opracowanie projektu lub dobór organów w uzgodnieniu z doświadczonym organmistrzem oraz WUOZ.

7. W specyfikacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej znajduje się projekt odprowadzenia wód deszczowych oraz przebudowy sieci wodociągowej.Nie ma natomiast zamieszczonych przedmiarów oraz pozycji w tabeli elementów scalonych na w/w zakres. Czy wykonawca powinien ująć zakres odprowadzenia wód deszczowych oraz przebudowy sieci wodociągowej w swojej ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź:
Oferent powinien wycenić zakres zgodnie z projektem odprowadzenia wód deszczowych oraz przebudowy sieci wodociągowej. Przedmiar został zamieszczony na stronie z przedmiotem zamówienia w dniu 20.07.2017r. Przedmiary zamieszczone na stronie z przedmiotem zamówienia stanowią materiał pomocniczy.

Licznik odwiedzin

Dziś17
Wczoraj435
W tym tygodniu452
W tym miesiącu8160

Obecnie na stronie:

3
Online

Dane teleadresowe

KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA NMP
Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość

KANCELARIA PARAFIALNA
ul. Kościuszki 1A, 22-400 Zamość

NR KONTA:
76 1500 1807 1218 0002 6017 0000