Rada Parafialna

Na podstawie dekretu biskupa Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej z dnia 09.10.2009 r. w całej Diecezji zarządzone zostały wybory do Rad Duszpasterskich.

Pierwsze wybory do Rady Duszpastersko - Ekonomicznej w naszej parafii tj. Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu odbyły się w IV kwartale 2009 r.

Uroczyste ślubowanie członków Rady wobec wspólnoty parafialnej odbyło się na pierwszym posiedzeniu w dniu 17.01.2010 r.

Kadencja Rady trwa 5 lat.

Częstotliwość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpastersko - ekonomicznych. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania zwołuje Przewodniczący Rady przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

Cele i zadania Rady zawarte są w Statucie Rad Duszpastersko - Ekonomicznych Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.

Podstawowym celem Rady jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego i ekonomicznego parafii

Dla realizacji tego celu Rada: